Monday, December 10, 2012

Muraste klint ja selle loodusväärtused

Käesolev projekt on saanud toetust Elukestva Õppe Programmist. Siinse kodulehe autorid vastutavad siin avaldatu sisu eest. Euroopa Komisjon ei vastuta siin avaldatud materjalide kasutamise tagajärgede eest.
Muraste piirkonna kaart.Põhja-Eesti klint Muraste ja Rannamõisa vahel.


Muraste klint ja klindialused metsad


Lauge rada juhib matkaja panga alla. Siinne Balti klindi lõik erineb Türisalu või Pakri poolsaare omast selle poolest, et klindilt laskudes ei jõua kohe mereni, vaid Ordoviitsiumi paekivipaljandile eelnevale kuni poole kilomeetri laiusele Kambriumi liivakivist terrassile. Metsad on hoolimata kohatisest hooldusraiest siiski üsna loodusliku väljanägemisega. Panga rusukaldemetsa peamised puuliigid on vaher, pärn ja saar. Panga alusel kasvavad metsad endiste luidete vahelistes nõgudes, seetõttu on kasvukohad kohati niiskemad, kohati kuivemad. Ülekaalus on kuuse-segametsad ja sanglepikud. Natura-alade inventeerijad on paigutatud kaitseala puistud vanade loodusmetsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, rusukalde- ja jäärakumetsade elupaigatüüpi.


Minnes klindilt alla (matk piltides)Klindipealne tee.

Muraste paemurd (pärandkultuuri objekt), siit viib tee klindilt alla.

Trepp viib kaldalt alla.Klindisein, paekallas, kaldaaluse metsa algus.Klindimets paekalda all, Muraste küla piiril.Metsakuklased on kaitsealused loomad.Läbi klindialuse metsa kulgeb autotee – suur oht tigudele jt roomajatele.Klindimetsa alune rand Muraste ja Ilmandu küla piiril."Väikese lendlase" öine toitumispaik Tilgu rannas.


Rikas elustik


Ala linnustik on maastike mitmekesisusest tulenevalt liigirohke. Tavalised laululinnud on punarind, käblik, võsaraat, metskiur, must- ja laulurästas, mustpea-põõsalind, käosulane, mets-, väike- ja salu-lehelind, mets- ja rohevint, leevike jt. Rannalähedastel lagendikel on kuulda ka soo-roolindu ja ööbikut. Mõistagi ei puudu siit ka laanepüü, kaelustuvi, kägu, pasknäär, hallvares, harakas ega ronk. Öösiti saab kuulda öösorri “nurrumist” ning kevadõhtuti jälgida metskurvitsa mängulendu. Röövlindudest on pesitsejatena teada tuuletallaja ja händkakk, nähtud on ka raudkulli, talviti värbkakku.

Suurimetajatest on võimalik sattuda põdra, metskitse või metssea tegevusjälgedele. Üsna palju elab siin rebaseid ja kährikuid, samuti metsnugiseid. Samas võib viimaste rohekoridoride hoonestamine sulgeda suuremate imetajate pääsu kaitsealale või sealt sisemaa poole.

Mittelendavate pisiimetajate faunat (putuktoidulisi ja pisinärilisi) pole Muraste piirkonnas eriti uuritud. Ent kahtlemata elab siin pisinärilistest mitu liiki uruhiiri, tava-leethiir, kaelushiir, pisihiir, koduhiir, rändrott, mügri, punaorav ja ehk mõni liik veel. Putuktoidulistest elavad siin ilmselt harilik siil, vesimutt ja vähemalt kaks liiki karihiiri.

Nahkhiirtest tuvastati Muraste klindi piirkonnas 2012. a suvelõpu uuringus 5 liiki: tiigilendlane, veelendlane, „väike lendlane“ (tõmmulendlane või habelendlane), põhja-nahkhiir ja pargi-nahkhiir, ent kogu aasta vältel võib siin kohata veelgi liike. Haruldasel „väikesel lendlasel“ (tõenäoliselt habelendasel, Myotis mystacinus) elab klindimetsas ja ranna piirkonnas suvekoloonia, kus sünnivad järglased. Tilgu sadama lähedal asuv mets ja rannik oli 2012. a suve lõpus selle kaitsealuse nahkhiireliigi sageda esinemise piirkond. Kõik nahkhiireliigid on Eestis looduskaitse all.


"Väike lendlane" on klindialuse metsa ja rannaga tugevalt seotud, nendeta ta hakkama ei saa!Põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) – klindi peal ja klindi all soojadel öödel lendav loom.


Kahepaiksete elu tundub Muraste kandis olema raske, sest sigimiseks sobivaid mageveekogusid on vähe. Seevastu elavad klindielupaikades roomajad nagu arusisalik, nastik ja rästik, tõenäoliselt ka vaskuss. Ka kõik kahepaikse- ja roomajaliigid on Eestis looduskaitse all.

Suurtest maismaalimustest on klindimetsale iseloomulik öise eluviisiga must-seatigu (Limax cinereoniger), maailma üks suuremaid limuseid. Kahjuks jääb neid klindialusel teel palju auto alla.
Must-seatigu (Limax cinereoniger) Muraste klindi kivitrepil.


Sipelgatest on kõik kuklased (Eestis 7 liiki) looduskaitse all. Muraste klindi all metsas ja klindi peal vana paemurru piirkonnas on nad säilinud ja ilmselt tunnevad end hästi.Kuklaste (Formica) pesakuhil Muraste paemurru servas, kus elab miljoneid sipelgaid.
Külla on tulnud pääsusaba (Papilio machaon) – Eesti suurim päevaliblikas.Kas lilleke rohus? Ei, sahisev „uss“ – klindipealse platoo loodusväärtus number üks!Nastik (Natrix natrix), kaitsealune loom, on kergesti ära tuntav pea tagaosa külgedel 
paiknevate valgete või kollaste laikude järgi.Klindipealsel platool elav arusisalik (Zootoca vivipara) päikese paistel end soojendamas.Silinderpõrnikas (Sinodendron cylindricum) klindimetsa all rannas.


Viited

Hendrikson & Ko. 2007. Harku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Tartu, Tabasalu. 108 lk.

Kalda, A. & Paal, J. 1997. Kaitset vajavad metsakooslused. Eesti Mets, 8, 10-16.


Masing, M. 1997-2012. Fotokogu.

Meriküla jutud

Muraste klint

Muraste looduskaitseala

Sepp, K. & Jagomägi, J. 2001. Rohelise võrgustiku määratlemise alused maakonna planeeringus. Tartu.